VARAINSIIRTOVERON SUORITTAMINEN, ILMOITUKSEN TEKEMINEN JA MYÖHÄSTYMISMAKSUT

Kiinteistönvälittäjän ei tarvitse huolehtia siitä, että ostaja suorittaa kaupan kohteena olevasta kiinteistöstä ja vuokraoikeudesta rakennuksineen varainsiirtoveron. 

Kun kaupan kohteena on kiinteistö tai vuokraoikeus rakennuksineen, ostajan pitää maksaa varainsiirtovero ja antaa varainsiirtoveroilmoitus omatoimisesti Verohallinnolle viimeistään lainhuutoa tai kirjaamista haettaessa. Veron maksaminen ja varainsiirtoveroilmoituksen tekeminen on lainhuudon myöntämisen tai kirjaamisen edellytys. Lainhuutoa tai kirjaamista on haettava kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Silloin kun kauppa tehdään sähköisessä järjestelmässä (KVP tai DIAS), lainhuuto- tai kirjaamishakemus lähtee vireille automaattisesti, jonka vuoksi varainsiirtovero on maksettava ja ilmoitus tehtävä heti kaupan tekemisen yhteydessä. 

Luonnolliset henkilöt, kuolinpesät, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt voivat antaa ilmoituksen joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Sähköinen varainsiirtoveroilmoitus annetaan OmaVerossa. Ilmoitus on annettava veron suorittamiselle säädetyssä määräajassa eli viimeistään lainhuutoa tai kirjaamista haettaessa tai, jos lainhuutoa tai kirjaamista ei ole haettava, 6 kuukauden kuluessa luovutussopimuksen tekemisestä. Varainsiirtoveroilmoitus on siten annettu myöhässä, jos se annetaan vasta lainhuudon hakemisen jälkeen. Tästä ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voidaan määrätä myöhästymismaksu tai veronkorotus.

Jos kiinteistön kauppa tehdään perinteisesti fyysisesti ja kaupanvahvistaja laittaa lainhuudon vireille kaupanvahvistajan ilmoituksella, on huomioitava, että kaupanvahvistajan on ilmoitettava luovutuksesta Maanmittauslaitokselle viipymättä, viimeistään kahden päivän kuluessa kaupan vahvistamisesta. Kaupanvahvistajan on syytä ohjeistaa ostajaa maksamaan varainsiirtovero ja tekemään varainsiirtoveroilmoitus heti kaupanteon yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen.

Lisäksi on muistettava, että vaikka ostaja täyttäisi ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapauden edellytykset, on hänen joka tapauksessa tehtävä varainsiirtoveroilmoitus Verohallinnolle. Tämä ilmoitus pitää tehdä viimeistään lainhuutoa tai kirjaamista haettaessa. Edellä mainitut tilanteet on siis huomioitava myös ensiasunnon ostajan varainsiirtoveroilmoituksen tekemisessä.

 <Edellinen blogi             Seuraava blogi >